Loading...

“ความมั่นคง” vs. “สิทธิความเป็นส่วนตัว” การบังคับเก็บ DNA ในพื้นที่ชายแดนใต้

“ความมั่นคง” vs. “สิทธิความเป็นส่วนตัว” การบังคับเก็บ DNA ในพื้นที่ชายแดนใต้

Read more

มารู้จักประวัติ โรงพยาบาลศริสเตียนสายบุรี ที่ยังจดจำวันวานในอดีตเล่าต่อสู่ลูกหลานต่อไป

มารู้จักประวัติ โรงพยาบาลศริสเตียนสายบุรี ที่ยังจดจำวันวานในอดีตเล่าต่อสู่ลูกหลานต่อไป

Read more