Loading...

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
3. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 5 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า CCTV จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งวิศวกรโยธาจำนวน 3 อัตรา

10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 3 อัตรา

13. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
14. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

Loading...

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://airports.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

 

Loading...