Loading...

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. ผู้ช่วยวิศวกรมโยธา 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทานวิ ศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติ
-ได้รับประกาศนียบัตรหน่วยบรรเท่าสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกฝนจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว

2. นักการ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติ
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.073 411015

Loading...

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...