เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2562

Loading...

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัสดุและทรัพสินธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 . พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

3. ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
– เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์

Loading...

4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สอนพุทธศาสนา 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ก.จ. ก.ท. ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีวุฒิทางการศาสนา ไม่ต่ำกว่านักธรรมตรี หรือนักธรรมชั้นตรี
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน (ธุรการ) 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี) 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับรองประชาชน สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...