Loading...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติ
– ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติ
– ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,500 บาท
คุณสมบัติ
– ปวส. หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ไม่ต่ำกว่านี้

4. ผู้ช่วยเภสัช 1 อัตรา
เงินเดือน 6,800-8,500 บาท
คุณสมบัติ
– ป.สศ. (ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคนิคเภสัชกรรม)
– ปวส. หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ไม่ต่ำกว่านี้
– วุฒิการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

5. ผู้ช่วยนักรังสี 1 อัตรา
เงินเดือน 6,800 บาท
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป

Loading...

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...