Loading...

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ตำแหน่งรับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-มีประสบการณ์การทำงานห้องผ่าตัดอย่างน้อย 1 ปี
-อายุ 25-30 ปี

2. ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
-มีประสบการณ์การทำงานห้องผ่าตัดอย่างน้อย 1 ปี
-อายุ 20-30 ปี

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสิโรรส แผนกศูนยทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
หมายเหตุสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 073-223600-4 หรือที่เว็บไซต
www.siroroshospitalcoltd.com

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...