Loading...

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง – 1 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง – 1 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. ครูพิเศษสอน ภาควิชาออกแบบและแฟชั่น 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรี วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย /ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม/แฟช่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า/ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑณศิลป์-แฟชั่นดีไซน์/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายน
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำหรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มัคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

2. ครูพิเศษสอน ภาควิชาการตลาด 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรี วิชาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำหรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องพัฒนาตนเองให้มัคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...