Loading...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

2. ผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

 

Loading...