โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 3-23 ธันวาคม 2562

Loading...

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 3-23 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. พนักงานเคลื่อนย้าย 1 อัตรา
เงินเดือน 6,552 บาท

คุณสมบัติ
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...