สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 62 – 17 มกราคม 63

Loading...

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 62 – 17 มกราคม 63

ตำแหน่งรับสมัคร
1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 4 อัตรา
เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://job.onec.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 62 ถึง 17 มกราคม 63 ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading...

อ่านเอกสารเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...